خدمات آموزشی

دسته بندی خدمات آموزشی
نوع خدمات آموزشی
br-pre-intermediate

بیزینس ریزالت پیش‌میانی

Business Result Pre-Intermediate

br-upper-intermediate

بیزینس ریزالت پسامیانی

Business Result Upper-Intermediate

br-advanced

بیزینس ریزالت سطح پیشرفته

Business Result Advanced

br-intermediate

بیزینس ریزالت سطح میانی

Business Result Intermediate

br-elementary

بیزینس ریزالت سطح مبتدی

Business Result Elementary

market-leader-pre-intermediate-3rd-image-226

مارکت لیدر پیش‌میانی

Market leader pre-intermediate

market-leader-upper-intermediate-3rd-image-926

مارکت لیدر پسا‌میانی

Market leader upper intermediate

market-leader-advanced-3rd-image-246

مارکت لیدر سطح پیشرفته

Market leader advanced

market-leader-intermediate-3rd-image-776

مارکت لیدر سطح میانی

Market leader intermediate

market-leader-elementary-3rd-image-276

مارکت لیدر سطح مبتدی

market leader elementary