خط ویژه تماس:

031-33931127

خط ویژه تماس:

031-33931127

دوره آموزشی

گواهینامه مدیریت بازرگانی بین المللی

این دوره مناسب چه کسانی است؟
فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی بین المللی ، می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمان های بازرگانی ، صنعتی و دولتی داخلی و خارجی به کار مشغول شوند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند. انتظار خواهد رفت ، این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیت های بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار شوند. علاوه بر این، فارغ التحصیلان این دوره میتوانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروز در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است ، مشغول به کار شوند . شما میتوانید بعد از گذراندن دوره فوق ، خود را برای امتحانات آیلتس آکادمیک با نمره 6 و تافل 60 تا 78 اماده کنید. سطح انگلیسی شما بعد از گذراندن این دوره بر اساس استاندارد چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان انگلیسی CEFR سطح B1 و B2 خواهد بود. شما بعد از اتمام این دوره میتوانید وارد بازار بین المللی شوید .

مدیریت برند
مدیریت زمان

Time Management
Brand Management

فهرست توانایی شغلی مدیریت برند
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. ثبت قانونی برند و لوگو
 2. ایجاد شخصیت و هویت بصری برند
 3. شناسایی ارتباط های یکپارچه بازاریابی و برندسازی دیجیتال
 4. جایگاه سازی برند و مدیریت ارتباط با مشتری در جهت حفظ و ارتقاء برند
 5. ارزش آفرینی سازمانی در مدیریت برند

 

فهرست توانایی شغلی مدیریت زمان
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. تعیین اهداف و برنامه های کاری
 2. اولویت بندی فعالیت ها
 3. برنامه ریزی مدیریت زمان فردی
 4. برنامه ریزی مدیریت عوامل اتلاف وقت
 5. اجرای فرآیند تفویض اختیار
 6. استفاده از ابزارهای مرتبط با مدیریت زمان
 7. برنامه ریزی مدیریت تمرکز

 

مشاهده توضیحات بستن

بازاریابی الکترونیکی
مدیر بازاریابی الکترونیکی

Electronic Marketing
Internet Marketing

فهرست توانایی شغلی
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
 2. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
 3. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ
 4. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ
 5. ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﺮﺻﺖ
 6. ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
 7. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺁﻣﺎرﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﻱ
مشاهده توضیحات بستن

تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

International Financial Analyst

فهرست توانایی شغلی
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. توانایی تشخیص مفاهیم بازارهای مالی
 2. توانایی تشخیص تعاریف پایه
 3. توانایی کار با نرم افزارهای معاملات
 4. توانایی مدیریت سرمایه
 5. توانایی استفاده از تحلیل تکنیکی و فنی
 6. توانایی استفاده از روندها
 7. توانایی تشخیص خطوط pivot و camarilla
 8. توانایی استفاده از خطوط و الگوهای فیبوناچی
 9. توانایی استفاده از الگوهای شمعی
 10. توانایی استفاده از الگوهای قیمتی کلاسیک
 11. توانایی استفاده از شاخص ها
 12. توانایی بکارگیری ساعات مناسب برای معامله
 13. تاوانایی استفاده از ارتباط نوسانات قیمت دارایی های مالی مختلف
 14. توانایی استفاده از تیوری موج eliott
 15. توانایی استفاده از تحلیل بنیادی
 16. توانایی استفاده از مشخصات انحصاری دارایی های مالی اصلی
 17. توانایی طراحی و اجرای استراتژی معاملات
 18. توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشتی کار در محیط کار
مشاهده توضیحات بستن

قوانین گمرک و ترخیص
سرپرست ترخیص کالا

Clearances Suervisor
Customs Clearance

فهرست توانایی شغلی
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. تحلیل و بررسی قوانین ، عوارض و هزینه های گمرکی
 2. تعیین روشهای خرید و ترخیص موفق
 3. آنالیز منابع خرید و ترخیص کالا
 4. برنامه ریزی و نظارت بر ترخیص کالاهای مورد نیز
 5. نظارت و همکاری برای حمل کالای ترخیص شده
 6. کنترل ترخیص کالاها و تنظیم قرارداد
مشاهده توضیحات بستن

بازاریابی بین المللی
مدیر بازاریابی بین المللی

International Marketing Director

فهرست توانایی شغلی
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 2. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 3. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 4. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 5. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 6. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 7. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 8. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 9. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﻮل ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 10. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻮاع ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 11. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 12. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 13. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
 14. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﺎدرات و واردات
 15. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﻮل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 16. توانایی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
مشاهده توضیحات بستن

بازرگانی بین المللی
مسئول صادرات و واردات

International Marketing Director
Responsible For Import And Export

فهرست توانایی شغلی بازاریابی بین المللی
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 2. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 3. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 4. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 5. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 6. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 7. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 8. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 9. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﻮل ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 10. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻮاع ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 11. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 12. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 13. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
 14. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﺎدرات و واردات
 15. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﻮل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 16. توانایی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر

 

فهرست توانایی شغلی صادرات و واردات
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. توانايي تشخيص مفاهيم و كليات مربوط به صادرات و واردات
 2. توانايي تشخيص اصول تجارت الكترونيك در بازرگاني خارجي
 3. توانايي تشخيص منابع اطلاعاتي مربوط به صادرات و واردات
 4. توانايي تشخيص اصول شركت در نمايشگاه
 5. توانايي تشخيص قوانين و مقررات صادرات و واردات
 6. توانايي تشخيص اصول مكاتبات بين المللي
 7. توانايي انعقاد قرارداد بيمه بازرگاني
 8. توانايي انعقاد قرارداد حمل و نقل
 9. توانايي به كارگيري نظام مالي در صادرات و واردات
 10. توانايي انجام مكاتبات مربوط به پرداخت
 11. توانايي تشخيص اصول بازرسي
 12. توانايي انجام تشريفات گمركي
 13. توانايي پردازش سفارش و توزيع فيزيكي كالا در صادرات
 14. توانايي پردازش سفارش و توزيع فيزيكي كالا در واردات
 15. توانايي پاسخ به شكايات و اعتراضات
 16. توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كارریز برنامه های درسی
مشاهده توضیحات بستن

نگارنده نامه ، اصول مذاکرات ، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی به زبان انگلیسی

Letter Writing in English

فهرست توانایی شغلی
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. تعیین شکل ظاهری یک نامه با رعایت استانداردهای بین المللی
 2. نگارش بدنه اصلی نامه
 3. نگارش نامه در موقعیت های شغلی
 4. نگارش نامه در موقعیت های اجتماعی
 5. نگارش نامه های الکترونیکی
مشاهده توضیحات بستن

نگارنده متون خارجی و مکاتبات عموم ( آئین نگارش ) به زبان انگلیسی

English Grammar and Composition

فهرست توانایی شغلی
اهداف یادگیری کلی دوره

 1. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﺰاء ﻳﻚ ﭘﺎراﮔﺮاف
 2. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻼت
 3. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻜﺸﻨﺮي
 4. ﺗﻮاﻧﻴﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻐﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 5. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎرش اﻧﻮاع ﭘﺎراﮔﺮاف
 6. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮارد ﻛﻤﻜﻲ در ﻧﮕﺎرش
 7. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
 8. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 9. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ
 10. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ
 11. ﺗﻮاﻧﺎي ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ اي ﺣﺮﻓﻪ اي
 12. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه
مشاهده توضیحات بستن
شناسنامه دوره
تهیه کنندگان استاندارد آموزشی دوره :
جزئیات دوره :
فهرست توانایی شغلی
ریز برنامه های دوره

رهگیری و اعتبار سنجی گواهینامه اعطایی

مرکز اعطا کننده گواهینامه : آموزشگاه بهبود اندیش (مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره)
مرکز اعتباردهنده : قابل ترجمه سازمان فنی حرفه ای کشور

کلیه گواهینامه های صادره از آموزشگاه بهبود اندیش (مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره) از طریق سامانه اعتبارسنجی گواهینامه های سازمان فنی و حرفه ای کشور قابل رهگیری می باشد.

مزایای دوره ی گواهینامه مدیریت بازرگانی بین المللی
 1. شما می توانید بعد از گذراندن دوره فوق ، خود را برای امتحانات آیلتس آکادمیک با نمره 6 و تافل 60 تا 78 اماده کنید. سطح انگلیسی شما بعد از گذراندن این دوره بر اساس استاندارد چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان انگلیسی CEFR سطح B1 و B2 خواهد بود.
 2. فرصت شغلی در سازمانهای و شرکتهای خصوصی و دولتی ( نکته : آموزشگاه بهبود اندیش – مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره به شما کمک خواهد کرد تا در زمینه دوره آموزشی شغل دلخواه خود را بدست بیاورید ولی پیشنهاد ما این است که اگر میخواهید با درآمد بالا و سمت خوب در شرکتهای و سازمانهای داخلی و خارجی مشغول بکار شوید حداقل گواهینامه مدیران عملیاتی بازرگانی را دریافت کنید )
 3. شرکتهای دانش بنیان ،خلاق و فناور میتوانند از حمایتهای مالی برای این دوره آموزش برخودار شوند
 4. استفاده از بانک اطلاعاتی شغلی مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره
 5. انتخاب اساتید و منتورهای دوره از میان برترین های کسب و کار کشور
 6. بهره مندی از اساتید با رزومه حرفه ای موفق
 7. تدوین محتوای دوره بر اساس استاندارد های بین المللی
 8. ارتقاء مهارت مدیران و صاحبان کسب و کار در تدوین و مدیریت کمپین بازاریابی
 9. بهره مندی از متدولوژی آموزشی کاربردی مهارتی منطبق بر سطوح یادگیری
 10. بهره مندی از فرایند تضمین یادگیری
 11. حضور مدیران مارکتینگ کسب و کار ها و استارتاپ های موفق به عنوان منتور
 12. طراحی نشستهای تجاری بین المللی بصورت جلسات B2B منطبق با استانداردهای جهانی و حضور دانشجویان یا فراگیران در این نشستهای تجاری
 13. عضویت در مرکز آموزش مدیران بازرگانی و استفاده از مزایا این مرکز و توسعه شبکه ارتباطی مدیران
 14. استفاده از کتابخانه مجهز با منابع بسیار غنی و مجله و فصلنامه مرکز آموزش مدیران بازرگانی خبره بصورت رایگان
سوالات متداول
اطلاعات دوره و ثبت نام

قیمت دوره:

لطفا توضیحات
نحوه پرداخت را
مطالعه فرمایید

ثبت درخواست مشاوره ( لطفا موارد ستاره دار را تکمیل نمایید )

پلتفرم هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات