خط ویژه تماس:

031-33931127

خط ویژه تماس:

031-33931127

دوره آموزشی

MBA: مدیر ارشد کسب و کار

این دوره مناسب چه کسانی است؟
مدير ارشد (اجرايي) كسب و كار از مشاغل حوزه خدمات، گروه امور مالي و بازرگاني مي باشد و شامل شايستگي هاي : شناسايي اصول ومباني مديريت در كسب و كار، شناسايي اصول حسابداري در مديريت ، بكارگيري مباني رفتار سازماني و مديريت منابع انساني در كسب و كار ، بازاريابي در كسب و كار ، مديريت استراتژي در كسب و كار، ايده پردازي و طراحي مدل كسب وكار، مديريت مالي در كسب و كار ، مديريت پروژه در كسب و كار، مديريت اطلاعات در كسب و كار، مديريت عمليات در كسب و كار شناسايي، روندها و فرايند هاي قانوني كسب و كار، بكارگيري روش تحقيق در مديريت كسب وكار، توسعه مهارت هاي فردي مي باشد و با مشاغل مديرعامل شركت ها و سازمان ها در ارتباط است

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

Self Skills in business

مهارت :

 1. تبیین مراحل مذاکره
 2. شناسایی عوامل موثر در انجام مذاکره موفق
 3. شناسایی روش های مناسب برای استفاده بهینه از زمان
 4. تبیین وظایف مدیر در هنگام بروز بحران
 5. شناسایی فرایند مقابله با بحران
 6. شناسایی منابع تعارض
 7. بررسی روش های حل تعارض
 8. شناسایی تفاوت های مربیگری و مشاور در تیم
 9. انتخاب پوشش مناسب با موقعیت
 10. شناسایی اصول آراستگی در محیط کار
 11. استفاده از وازه ها و اصطلاحات مناسب در برخورد با افراد متفاوت
 12. شناسایی روش های پرورش تفکر خلاق
 13. شناسایی اصول تفکر انتقادی
 14. شناسایی تکنیک های مقابله با استرس
 15. شناسایی ارزش ها و معیارهای اخلاقی در مدیریت
 16. شناسایی ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس و افراد دارای عزت نفس
 17. بررسی مدل های ذهنی
 18. شناسایی تکنیک های مطالعه اثر بخش
 19. بررسی رابطه هوش هیجانی و موفقیت های اجتماعی
 20. بکارگیری اصول آئین نگارش در مکاتبات
مشاهده توضیحات بستن

به کارگیری روش تحقیق در مدیریت کسب و کار

Using research skills in business

مهارت :

 1. انتخاب نوع تحقیق
 2. تعیین چارچوب های بیان فرضیه
 3. نمونه گیری
 4. کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها
 5. تجزیه وتحلیل داده ها وا ستنتاج با استفاده از آمار
 6. تنظیم گزارش تحقیق
 7. تنظیم و تدوین طرح تحقیق کسب و کار
مشاهده توضیحات بستن

شناسایی روند و فرآیندهای قانونی کسب و کار

Legal procedure of business

مهارت :

 1. کاربست قوانین تجارت
 2. کاربست قانون کار در کسب و کار
 3. شناسایی سازمان های اجرایی و مراجع ناظر در حوزه تجارت
 4. شناسایی مراحل قانونی اخذ مجوزهای قانونی
 5. تهیه اسناد تجاری جهت ارائه به مراجع قانونی
 6. انجام اقدامات لزم برای ثبت شرکت و برند
مشاهده توضیحات بستن

مدیریت عملیات در کسب و کار

Operation management in business

مهارت :

 1. تبیین استراتژی عملیات
 2. تهیه برنامه عملیات
 3. تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
 4. پیش بینی تقاضا
 5. طراحی و توسعه محصول
 6. براورد نمودن میزان تولید
 7. مدیریت کیفیت
 8. شناساسیی انواع تولید
 9. مدیریت موجودی
 10. مدیریت زنجیره عرضه
مشاهده توضیحات بستن

مدیریت اطلاعات در کسب و کار

Information management in business

مهارت :

 1. بررسی زیرساخت ها در پیاده سازی فن آوری اطلاعات در کسب و کار
 2. کاربرد فناوری اطلاعات در کسب و کار
 3. به کارگیری اینترنت در سازمان و مدیریت
 4. مزایای استفاده از سیستم های رایانه ایدر تصمیم گیری مدیران
 5. شناسایی نرم افزارهای کاربردی در مدیریت
 6. شناسایی نرم افزارهای CRM
 7. استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیک
مشاهده توضیحات بستن

مدیریت پروژه در کسب و کار

Project management in business

مهارت :

 1. کاربست مفاهیم مدیریت پروژه
 2. تشخیص ابعاد مدیریت پروژه
 3. تعیین محدوده پروژه
 4. براورد ریسک پروژه
 5. تعیین هزینه پروژه
 6. تصمیم گیری در شرایط فورس ماژور
 7. تدوین برنامه مدیریت پروژه
 8. فازبندی پروژه
مشاهده توضیحات بستن

مدیریت مالی در کسب و کار

Financial management in business

مهارت :

 1. شناسایی وظایف اصلی مدیریت مالی در کساب و کار
 2. شناسایی اواع موسسات تجاری
 3. تجزیه وتحلیل صورت های مالی
 4. پیش بینی مالی
 5. برنامه ریزی مالی و بودجه بندی
 6. برنامه ریزی سود
 7. تصمیم گیری مالی بر اساس ارزش زمانی پول
 8. شناسایی طرح های سرمایه ای
 9. برآورد جریانات نقدی حاصل از طرح
 10. ارزیابی ریسک در بودجه بندی سرمایه ای
 11. مدیریت سرمایه در گردش
 12. تامین مالی کوتاه مدت
مشاهده توضیحات بستن

ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار

Designing business model

مهارت :

 1. انتخاب نوع کسب و کار
 2. بررسی چالش های کسب و کار مورد نظر
 3. ایده پردازی خلاقانه و غربال نمودن آن
 4. تحلیل محیط و صنعت
 5. طرح مدل کسب و کار
 6. تدوین طرح کسب و کار
مشاهده توضیحات بستن

مدیریت استراتژیک در کسب و کار

Strategic management in business

مهارت :

 1. تعیین چشم انداز ، ماموریت و ارزشها برای کسب و کار مورد نظر
 2. هدف گذاری مبتنی بر چشم انداز و ماموریت بنگاه مورد نظر
 3. تجزیه و تحلیل محیط داخلی
 4. تجزیه و تحلیل محیط خارجی
 5. تهیه ماتریس داخلی و خارجی کسب و کار مورد نظر
 6. تجزیه وتحلیل کسب و کار با استفاده از ماتریس SWOT
 7. تجزیه وتحلیل با استفاده از ماتریس QSPM
 8. تدوین استراتژی های اثر بخش برای کسب و کار مورد نظر
 9. تدوین برنامه راهبردی
 10. ارزیابی و کنترل استراتژی های تدوین شده
مشاهده توضیحات بستن

مدیریت بازایابی کسب و کار

Marketing management

مهارت :

 1. تبیین نقش بازاریابی در اقتصاد
 2. مقایسه مفاهیم فروش و بازاریابی
 3. شناسایی وظایف مدیریت بازاریابی
 4. شناسایی تاثیر اجزا محیط بازار
 5. تبیین فرایند تحقیق بازاریابی
 6. شناسایی کارکرد سیستم های اطلاعاتی در بازاریابی
 7. طبقه بندی محصول
 8. تبیین مزایای بخش بندی بازار
 9. انتخاب قسمت های بازار
 10. انتخاب و اجرای خط مشی در جایگاه یابی
 11. شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری
 12. انتخاب مزایای رقابتی
 13. تصمیم گیری درانتخاب علامت تجاری(برند)
 14. شناسایی شیوه های ورود به بازار جهانی
 15. طرح ریزی کانال توزیع
 16. کاربست مدیریت ارتباط با مشتری
مشاهده توضیحات بستن

مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

Organizational culture and human recourses

مهارت :

 1. بررسی جایگاه علوم مختلف در رفتار سازمانی
 2. تعیین کاربرد فنون انگیزش در سازمان
 3. تبیین کاربرد پیوستار رشد یافتگی و رشد نیافتگی در سازمان
 4. بررسی ارتباط تئوری انگیزش ـ بهداشت با طبقه بندی نیازهای مازلو
 5. بررسی روش های تجزیه و تحلیل شغل
 6. شناسایی کاربرد تجزیه و تحلیل شغل
 7. بررسی فرایند مدیریت منابع انسانی
 8. کارمندیابی وا نتخاب
 9. بررسی فرایند آموزش کارکنان
 10. بررسی انواع روش های آموزش برای کارکنان
 11. بررسی فرایند ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش
 12. بررسی سیستم پرداخت
 13. بررسی وجوه مشترک تئوری های رهبری
 14. بررسی فرایند توسعه مسیر شغلی
 15. شناسایی روش های غنی سازی شغلی
 16. شناسایی کارکردهای پایگاه های قدرت در سازمان
 17. بررسی فرهنگ سازمانی و کارکردهای آن
 18. بررسی وضعیت نگهداری و بهداشتی و ایمنی کارکنان
 19. بررسی روش های جداسازی و خروج از خدمت
مشاهده توضیحات بستن

شناسایی اصول حسابداری در مدیریت

Accounting in management

مهارت :

 1. تشخيص انواع موسسات وطبقه بندي آنها
 2. كاربست مفروضات حسابداري
 3. كاربست اصول حسابداري
 4. تشخيص تفاوت حسابهاي دريافتني از حسابهاي پرداختني
 5. تجزيه وتحليل معادله حسابداري
 6. شناسايي رويدادهاي مالي وثبت در اسناد ودفاتر حسابداري
 7. تنظيم صورت هاي مالي اساسي
 8. ثبت حسابداري بازرگاني وبررسي تفات ان با موسسات خدماتي
 9. ارزيابي موجودي كالا
 10. كنترل حسابداري وجوه نقد
 11. بررسي ثبت اسناد تجاري
 12. بررسي ثبت هاي اصلاحي ،اشتباهات وبستن حسابها
 13. بررسي ويژگي هاي سيستم حسابداري اثر بخش
 14. مقايسه بين سيستم هاي دستي وكامپيوتري حسابداري
 15. گزارش گيري
مشاهده توضیحات بستن

شناسایی اصول و مبانی کسب و کار

Fundamental of business

مهارت :

 1. تبيين نظريات مديريت و كاربست آن ها
 2. شناسايي سطوح مديريت و ويژگي هاي هريك
 3. مقايسه سازمانها از نظر اندازه وكاركردهاي آن
 4. تشريح فرآيند طراحي ساختار سازماني بر اساس ديدگاه سيستمي و اقتضايي
 5. تبيين ارتباط ساختاري و محتـوايي سـازمان ( محيط سازماني ،تكنولوژي، اندازه ، چرخه حيات ، قدرت)
 6. بررسي ارتباط و نقش كاركردهاي مديريت در بهره وري سازمان
 7. شناسايي ارتباط ساختار سازماني با اثربخشي و كارآيي شناسايي موانع برنامه ريزي
 8. بررسي فرايند مسئله يابي وحل مسئله
 9. تشخيص وظايف مديريت در كسب و كار
 10. بررسي مزايا ومعايب انواع سازماندهي
 11. شناسايي رويكردهاي مديريت در سبكهاي مختلف رهبري سازمان
 12. شناسايي نقشه هاي مديران اجرايي
 13. تعيين واحد هاي سازمان متناسب بانوع كسب و كار مورد نظر
 14. مقايسه كنترل هاي پيش گيرنده با كنترل هاي اصلاح كننده
مشاهده توضیحات بستن
شناسنامه دوره
تهیه کنندگان استاندارد آموزشی دوره :
جزئیات دوره :
فهرست توانایی شغلی

1. شناسايي اصول و مباني مديريت در كسب و كار
2. شناسايي اصول حسابداري درمديريت
3. بكارگيري مباني رفتار سازماني و مديريت منابع انساني در كسب و كار
4. بازاريابي در كسب و كار
5. مديريت استراتژيك در كسب و كار
6. ايده پردازي و طراحي مدل كسب وكار
7. مديريت مالي در كسب و كار
8. مديريت پروژه در كسب و كار
9. مديريت اطلاعات در كسب و كار
10. مديريت عمليات در كسب و كار
11. شناسايي روند وفرايند هاي قانوني كسب و كار
12. به كارگيري روش تحقيق در مديريت كسب وكار
13. توسعه مهارت هاي فردي در كسب وكار

ریز برنامه های دوره

رهگیری و اعتبار سنجی گواهینامه اعطایی

مرکز اعطا کننده گواهینامه : آموزشگاه بهبود اندیش (مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره)
مرکز اعتباردهنده : قابل ترجمه سازمان فنی حرفه ای کشور

کلیه گواهینامه های صادره از آموزشگاه بهبود اندیش (مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره) از طریق سامانه اعتبارسنجی گواهینامه های سازمان فنی و حرفه ای کشور قابل رهگیری می باشد.

مزایای دوره ی MBA: مدیر ارشد کسب و کار
 1. گواهینامه سازمان و فن حرفه ای کشور و ترجمه قوه قضاییه وتأییدیه وزارت امور خارجه
 2. اخذ تاییدیه از وزارت امورخارجه و تایید قوه قضاییه جهت متقاضیان ورود به جامعه بین المللی
 3. امکان دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشو و دارای اعتبار از ILO
 4. فرصت شغلی در سازمانهای و شرکتهای خصوصی و دولتی ( نکته : آموزشگاه بهبود اندیش – مرکز آموزش مدیران بازرگانی بین المللی خبره به شما کمک خواهد کرد تا در زمینه دوره آموزشی شغل دلخواه خود را بدست بیاورید ولی پیشنهاد ما این است که اگر میخواهید با درآمد بالا و سمت خوب در شرکتهای و سازمانهای داخلی و خارجی مشغول بکار شوید حداقل گواهینامه مدیران عملیاتی بازرگانی را دریافت کنید )
 5. شرکتهای دانش بنیان ،خلاق و فناور میتوانند از حمایتهای مالی برای این دوره آموزش برخودار شوند
 6. استفاده از بانک اطلاعاتی شغلی مرکز آموزش مدیران بازرگانی خبره
 7. انتخاب اساتید و منتورهای دوره از میان برترین های کسب و کار کشور
 8. بهره مندی از اساتید با رزومه حرفه ای موفق
 9. تدوین محتوای دوره بر اساس استاندارد های بین المللی
 10. ارتقاء مهارت مدیران و صاحبان کسب و کار در تدوین و مدیریت کمپین بازاریابی
 11. بهره مندی از متدولوژی آموزشی کاربردی مهارتی منطبق بر سطوح یادگیری
 12. بهره مندی از فرایند تضمین یادگیری
 13. حضور مدیران مارکتینگ کسب و کار ها و استارتاپ های موفق به عنوان منتور
 14. طراحی نشستهای تجاری بین المللی بصورت جلسات B2B منطبق با استانداردهای جهانی و حضور دانشجویان یا فراگیران در این نشستهای تجاری
 15. عضویت در مرکز آموزش مدیران بازرگانی و استفاده از مزایا این مرکز و توسعه شبکه ارتباطی مدیران
 16. استفاده از کتابخانه مجهز با منابع بسیار غنی و مجله و فصلنامه مرکز آموزش مدیران بازرگانی خبره بصورت رایگان
سوالات متداول
اطلاعات دوره و ثبت نام

قیمت دوره:

لطفا توضیحات
نحوه پرداخت را
مطالعه فرمایید

ثبت درخواست مشاوره ( لطفا موارد ستاره دار را تکمیل نمایید )

پلتفرم هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات