بیزینس ریزالت پیش‌میانی

بیزینس ریزالت پیش‌میانی مجموعه Business Result شامل 5 جلد کتاب از سطوح مقدماتی تا پیشرفته است که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده اند. این مجموعه برای زبان آموزانی مناسب است که قصد داشته باشند زبان تجارت و کسب و کار خودشان را در خصوص زبان انگلیسی تقویت کنند. هر سطح از مجموعه Business Result دارای 12 یا 16 […]

بیزینس ریزالت پسامیانی

بیزینس ریزالت پسامیانی مجموعه Business Result شامل 5 جلد کتاب از سطوح مقدماتی تا پیشرفته است که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده اند. این مجموعه برای زبان آموزانی مناسب است که قصد داشته باشند زبان تجارت و کسب و کار خودشان را در خصوص زبان انگلیسی تقویت کنند. هر سطح از مجموعه Business Result دارای 12 یا 16 […]

بیزینس ریزالت سطح پیشرفته

بیزینس ریزالت سطح پیشرفته مجموعه Business Result شامل 5 جلد کتاب از سطوح مقدماتی تا پیشرفته است که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده اند. این مجموعه برای زبان آموزانی مناسب است که قصد داشته باشند زبان تجارت و کسب و کار خودشان را در خصوص زبان انگلیسی تقویت کنند. هر سطح از مجموعه Business Result دارای 12 یا […]

بیزینس ریزالت سطح میانی

بیزینس ریزالت سطح میانی مجموعه Business Result شامل 5 جلد کتاب از سطوح مقدماتی تا پیشرفته است که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده اند. این مجموعه برای زبان آموزانی مناسب است که قصد داشته باشند زبان تجارت و کسب و کار خودشان را در خصوص زبان انگلیسی تقویت کنند. هر سطح از مجموعه Business Result دارای 12 یا […]

بیزینس ریزالت سطح مبتدی

بیزینس ریزالت سطح مبتدی مجموعه Business Result شامل 5 جلد کتاب از سطوح مقدماتی تا پیشرفته است که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده اند. این مجموعه برای زبان آموزانی مناسب است که قصد داشته باشند زبان تجارت و کسب و کار خودشان را در خصوص زبان انگلیسی تقویت کنند. هر سطح از مجموعه Business Result دارای 12 یا […]

مارکت لیدر پیش‌میانی

مارکت لیدر پیش‌میانی هر سطح از مجموعه Market Leader دارای 12 بخش یا Unit است و در هر یونیت زبان آموز با هر چهار مهارت اصلی (یعنی مهارت های شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری) درگیر می شود. در واقع هر کتاب از بخش های مختلفی تشکیل شده است و در همان مقدمه کتاب و […]

مارکت لیدر سطح پیشرفته

مارکت لیدر سطح پیشرفته هر سطح از مجموعه Market Leader دارای 12 بخش یا Unit است و در هر یونیت زبان آموز با هر چهار مهارت اصلی (یعنی مهارت های شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری) درگیر می شود. در واقع هر کتاب از بخش های مختلفی تشکیل شده است و در همان مقدمه کتاب […]

مارکت لیدر سطح مبتدی

مارکت لیدر سطح مبتدی هر سطح از مجموعه Market Leader دارای 12 بخش یا Unit است و در هر یونیت زبان آموز با هر چهار مهارت اصلی (یعنی مهارت های شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری) درگیر می شود. در واقع هر کتاب از بخش های مختلفی تشکیل شده است و در همان مقدمه کتاب […]